Budowa i remont

Najczęstsze zadania i obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego to osoba odpowiedzialna za nadzór nad przebiegiem i jakością działalności budowlanej. Jest ona niezbędnym partnerem inwestora budowlanego, który zleca jej kompleksową kontrolę nad prowadzonymi pracami. Profesjonalny inspektor nadzoru inwestorskiego Warszawa i inne duże miasta oferują właśnie takie usługi inspekcji nadzoru inwestorskiego.

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego są zróżnicowane i wielowymiarowe. Jego główną rolą jest kontrola, czy wszystkie prace są zgodne z przepisami budowlanymi, projektem budowlanym oraz umową zawartą z wykonawcą. Jest to szczególnie ważne w miastach takich jak Warszawa, gdzie rynek budowlany jest niezwykle dynamiczny.

Kontrola jakośći i terminowości prac

Inspektor nadzoru inwestorskiego Warszawa ma za zadanie kontrolować jakość używanych materiałów i technologii, a także przebieg poszczególnych etapów budowy. Na podstawie przeprowadzonych kontroli sporządza on bieżące raporty, które są przekazywane do inwestora. Te dokumenty stanowią podstawę do ewentualnych roszczeń wobec wykonawcy.

Dodatkowo, inspektor nadzoru inwestorskiego jest odpowiedzialny za kontrolę terminowości realizacji poszczególnych etapów budowy. W przypadku stwierdzenia opóźnień, ma obowiązek informować o tym fakcie inwestora, co pozwala na podjęcie odpowiednich działań, min. roszczenia kary umownej od wykonawcy.

Zgłoszenia i kontakt z urzędami

Ważnym obowiązkiem inspektora nadzoru inwestorskiego jest również dokonywanie zgłoszeń do odpowiednich urzędów. To inspektor jest odpowiedzialny za zgłaszanie rozpoczęcia budowy i jej zakończenia, ale także za zgłaszanie wszelkich niezbędnych zmian do projektu.

Niezwykle ważne jest również utrzymywanie stałego kontaktu z urzędem nadzoru budowlanego. To inspektor nadzoru inwestorskiego informuje urząd o stanie budowy i wszelkich zmianach, które zaszły w trakcie realizacji inwestycji. W miejscach o dużym natężeniu prac budowlanych, takich jak Warszawa, ten aspekt pracy inspektora jest szczególnie istotny.